Kopiowanie zdalnych plików za pomocą SCP

SCP bezpieczny transfer plików pomiędzy lokalnym, a zdalnym lub między zdalnymi komputerami, używając protokołu Secure Shell (SSH)

Kopiowanie pliku test.txt ze zdalnego hosta do lokalnego

$ scp uzytkownik@ip_zdalnego:test.txt .

możemy też zamiast . podać katalog, do którego chcemy skopiować plik

Kopiowanie pliku test.txt na zdalny host

$ scp test.txt uzytkownik@ip_zdalnego:/sciezka/do/katalogu/

Kopiujemy folder testowy do zdalnego hosta

$ scp -r testowy uzytkownik@ip_zdalnego:/sciezka/do/katalogu/

Kopiujemy plik test.txt z jednego zdalnego hosta host1 do drugiego host2

>$ scp uzytkownik@host1:/sciezka/test.txt uzytkownik@host2:/sciezka/do/pliku/

Kopiujemy plik test.txt oraz test2.txt z lokalnego hosta do lokalnego

$ scp test.txt test2.txt uzytkownik@host:/sciezka/

Kopiujemy plik test.txt z lokalnego hosta do zdalengo używając portu 1234

$ scp -P 1234 test.txt uzytkownik@host:/sciezka/do/pliku/

Komentarze